Son Güncelleme:29.08.2023

SGLOBE GİRİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla tarafımızca işlenmekte olan kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Web Sitesi Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan bilgiler ve işbu kişisel verilerin işlenmesinde SGLOBE GİRİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

Veri SorumlusuSGLOBE GİRİŞİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
Veri Sorumlusunun AdresiHuzur Mahallesi Fatih Cad.No:67 /16 Sarıyer / İSTANBUL
İletişim Kanalıkvkk@sglobe.co
 1. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Web Sitesi Aydınlatma Metni, https://sglobe.co/ adresinde yer alan “Başvuru Formu”, “Bülten” ve “Bize Ulaşın” bölümlerindeki formları dolduran ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.  Hizmetlerimizi sizlere sunabilmemiz için zorunlu olarak temin etmemiz gereken bilgiler bulunmaktadır. Zorunlu olarak temin etmemiz gereken bilgiler yanında yıldız (“*”) işareti görebilirsiniz. İşbu bilgiler dışında her türlü bilgi, seçimlik olarak sunabileceğiniz bilgilerdir.

Bu kapsamda işlenen kişisel verileriniz;

Kimlik: Adı soyadı

İletişim: E-posta adresi, telefon numarası

İşlem Güvenliği: IP adresi, log kayıtları

Diğer: Girişiminize ilişkin kişisel veri ihtiva eden bilgiler

Kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar kapsamında, belirtilen hukuki sebeplere istinaden kayıt altına almakta ve kullanmaktayız;

İşleme AmacıHukuki Sebep
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin YürütülmesiKVKK m.5 (1): Açık rıza
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin YürütülmesiMüşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin YürütülmesiMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesiİletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiKVKK m.5 (2) (c) : Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Faaliyetlerin Mevzuata Uygun YürütülmesiSözleşme Süreçlerinin YürütülmesiSaklama ve Arşiv Faaliyetlerinin YürütülmesiYetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi VerilmesiFinans ve Muhasebe İşlemlerinin YürütülmesiKVKK m.5 (2) (ç) : Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesiİletişim Faaliyetlerinin YürütülmesiMüşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesiİş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / DenetimiTalep / Şikayetlerin TakibiKVKK m.5 (2) (e)            : Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca gerekmesi ve talep edilmesi halinde açık rızanız aranmaksızın aktarılacaktır:  

 1. Yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
 2. Şirket operasyonel faaliyetlerimizin yerine getirilmesi, ticari faaliyetlerimizin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ile paylaşılacaktır.
 3. Sözleşmesel yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişi, kurum, kuruluş ya da anlaşmalı firmalar ile,
 4. Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar avukatlarımız ile,
 5. Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılacaktır.
 6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi:

Kişisel verileriniz, bu metnin (B) bendinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak aşağıdaki yöntemlerle sözlü, yazılı, elektronik ortamda elde edilecektir:

 • E-posta iletisi gönderilmesi, telefon araması ile iletişime geçilmesi, internet sitesinin ziyaret edilmesi,
 • https://sglobe.co/ adresi içerisinde “Başvuru Formu”, “Bülten”, “Bize Ulaşın” bölümlerinde yer alan formların doldurularak tarafımıza bilgilerin iletilmesi,
 • Sözleşme görüşmeleri kapsamında tarafımıza bilgilerin iletilmesi suretiyle kişisel verilerinizi toplamaktayız.
 1. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun’un 11’inci maddesi kapsamında

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildirmek isteriz.

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • “Huzur Mahallesi Fatih Cad.No:67 /16 Sarıyer / İSTANBUL” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek,
 • kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@sglobe.com adresine elektronik posta göndererek

veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizi işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkınız bulunmaktadır.

 1. Değişiklik ve Güncellemeler

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.